Konferencja Hevelius 2011 – Sesja 5 – Jānis Kaminskis, Jānis Klētnieks

Heweliusz 2011 logoTemat: Działalność Georgiusa Krügera, sekretarza Heweliusza, w Kurlandii. 

Georgius Krüger (1642-1707), asystent i sekretarz Jana Heweliusza, wywarł wielki wpływ na produkcję kalendarzy w Inflantach. Krügera oskarżano o wywołanie w 1679 roku pożaru, w którym spłonęło obserwatorium Heweliusza wraz z jego drukarnią. Krüger opuścił więc Gdańsk i przybył do Księstwa Kurlandii w Inflantach. Został rektorem szkoły kościelnej w Libau (Liepaja), a później astronomem księcia Kurlandii, uzyskując przywilej wydawania kalendarza. Publikowane przez niego w języku niemieckim kalendarze początkowo były drukowane w Gdańsku, a następnie w Mitau (Jelgava). Krüger wydawał je aż do śmierci. Tradycję tę kontynuował jego syn Georg Wilhelm Krüger (1687-1758), który zestawił także pierwszy kalendarz wydany w języku łotewskim: Gospodarska albo łotewska księga czasu na rok 1758. Prace Georgiusa Krügera o komecie obserwowanej w 1682 roku i artykuł w poświęconym astrologii meteorologicznej „Vortrab Teutsch und Curländische gewitter-Historie” na temat wpływu ciał niebieskich na pogodę wywarły niewielki wpływ na rozwój wiedzy astronomicznej.


materiał w języku angielskimJęzyk angielski, czas trwania: 29:51

 Jānis Kaminskis, Jānis Klētnieks (Riga Technical University):

Activities of Georgius Krüger, the Secretary of Astronomer Johannes Hevelius, in Curlandia

Georgius Krüger (1642-1707), the assistant and secretary to the astronomer Johannes Hevelius, had a great impact on the consolidation of calendar traditions in Livonia. Krüger was blamed for causing the devastating fire in which Hevelius’s observatory and typography were destroyed (1679). Thereafter he left Gdansk and went to the Duchy of Courland in Livonia. Krüger was rector of the church school in Libau (Liepäja), then astronomer to the Duke of Courland, and he gained the privilege of publishing calendars. Krüger’s calendars of Courland were compiled in German and printed at first in Gdansk, then in Mitau (Jelgava) typography. Krüger published them until his death, after which the work was continued on a regular basis by his son Georg Wilhelm Krüger (1687-1758), who also compiled the first calendar printed in Latvian – The Farmers’ or Latvian Time Book for 1758. Krüger’s works on the comet observed in 1682 and his paper on astrological meteorology, “Vortrab Teutsch und Curländische gewitter-Historie”, on the impact of celestial bodies on meteorological weather conditions have left little impact on the development of astronomical knowledge.