LXIX Kawiarnia Naukowa – 28.03.2013

Bałtycki Festiwal NaukiPo raz 69 zapraszamy do Kawiarni Naukowej Bałtyckiego Festiwalu Nauki, gdzie w czwartek, 28 marca 2013, gościliśmy prof. dr hab. Ewę Łojkowską (Uniwersytet Gdański), która przedstawiła wykład pt.: Rośliny ulepszone genetycznie – nadzieja czy zagrożenie?

 

 

Zapowiedź relacji:

Wykład dotyczył możliwości wykorzystania biotechnologii do otrzymywania roślin ulepszonych genetycznie, to znaczy wykazujących wyższą odporność na szkodliwe czynniki środowiskowe takie jak susza, niskie temperatury, wysokie zasolenie gleby, wyższą odporność na patogeny wirusowe, bakteryjne, grzybowe oraz szkodniki oraz mogących służyć jako bioreaktory do produkcji związków farmaceutycznych. W czasie wykładu zostały porównane technologie wykorzystywane w tradycyjnej i opartej o inżynierię genetyczną hodowli roślin. Omówione zostały problemy i sukcesy związane z uzyskiwaniem metodami tradycyjnymi i innowacyjnymi roślin o określonych – przydatnych z punktu widzenia człowieka – cechach użytkowych. W ostatniej części wykładu przedstawione zostały zalety roślin i organizmów zmodyfikowanych/ulepszonych genetycznie i wyjaśnione niektóre związane z nimi kontrowersje.

Skrót relacji:


długość materiału:   13:30

Pani profesor Ewa Łojkowska jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu studiów podjęła pracę naukową w Pracowni Biochemii, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. W roku 1984 obroniła doktorat, którego tematyka dotyczyła biochemicznych podstaw odporności roślin ziemniaka na choroby bakteryjne. W roku 1991 uzyskała habilitację za prace dotyczące możliwości wykorzystania fuzji komórek somatycznych dzikich gatunków roślin do otrzymywania roślin odpornych na choroby bakteryjne. Od roku 1993 jest związana z Uniwersytetem Gdańskim. W roku 2001 uzyskała tytuł profesora.

Pani profesor odbyła dwuletnie staże naukowe w USA w University of Wisconsin-Madison (1986-1988) i we Francji w Lyonie w Institut Nationale des Sciences Appliques (1991-1993). Była stypendystką United State Department of Agriculture, rządu francuskiego, Regionu Rhone-Alpes i japońskiej Matsumae Science Foundation. Prowadziła wykłady z zakresu biotechnologii roślin w Uniwersity of Perugia we Włoszech w ramach europejskiego programu studiów z zakresu biotechnologii. Była zapraszana do wygłaszania wykładów w USA i kilku ośrodkach europejskich i polskich.

Była kierownikiem lub koordynatorem licznych polskich projektów badawczych, współwykonawcą kilku projektów międzynarodowych oraz koordynatorem kilku programów dydaktycznych dotyczących kształcenia w zakresie biotechnologii na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. W latach 2005-2012 pełniła funkcję dziekana Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym czasie MWB UG i GUMed został uznany za najlepszą w Polsce jednostkę naukową kształcącą w zakresie biotechnologii. Jest laureatką nagrody MNiSW za osiągnięcia naukowe, w roku 2011 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia.

Prof. Ewa Łojkowska jest współautorem około 80 publikacji naukowych i kilku rozdziałów w książkach. Jej prace dotyczyły: molekularnych podstaw odporności roślin na bakterie; molekularnych czynników warunkujących chorobotwórczość bakterii; możliwości wykorzystania roślinnych metabolitów wtórnych do ochrony zdrowia człowieka oraz biotechnologicznych metod rozmnażania rzadkich i ginących gatunków roślin (storczyki polskie i rośliny owadożerne). Wypromowała 14 doktorantów, a Jej dwie pierwsze doktorantki są profesorami Uniwersytetu Gdańskiego.

Jest przewodniczą ogólnopolskiego jury nagrody „L’Oreal Polska dla Kobiet i nauki”, Prezesem Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego, wiceprzewodniczącą międzynarodowej organizacji ScanBalt i polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin, wiceprzewodniczącą Komitetu Biotechnologii PAN i członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego.

Pełna relacja:


długość materiału:   66:18

 

Do Kawiarni Naukowej zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 18:00 do Hotelu Rezydent w Sopocie, Plac Konstytucji 3 Maja 3.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.