Konferencja INFOBAZY 2014

W dniach 8-10 września 2014 odbyła się siódma Konferencja Naukowa: INFOBAZY 2014 – Inspiracja, Integracja, Implementacja. Konferencja zorganizowana tradycyjnie przez Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział ETI Politechniki Gdańskiej. Konferencja organizowana była pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk i Rektora Politechniki Gdańskiej.

Poniedziałek, 8. IX. 2014 r. – Politechnika Gdańska
10:00-10:10 Otwarcie Konferencji: Antoni Z. Nowakowski, Mścisław Nakonieczny, Krzysztof Goczyła videovideo_icon
10:10-10:20 Wystąpienia oficjalne: Henryk Krawczyk – Rektor Politechniki Gdańskiej, zaproszeni goście
10:20-11:00 Referat Plenarny 1: Henryk Rybiński, Łukasz Skonieczny, Jakub Koperwas, Wacław Struk „Uczelniane Bazy Wiedzy w projekcie SYNAT – doświadczenia Politechniki Warszawskiej” pdfpdf_icon  video_icon
11:00-11:40 Referat Plenarny 2: Włodzisław Duch „Krajowe repozytorium danych”  pdf_icon  video_icon
Sesja naukowa I – Bazy medyczne
12:00 Zdzisław S. Hippe, Łukasz Piątek Nowy system internetowy o znamionach melanocytowych skóry – stan aktualny  pdf_icon  video_icon
12:20 Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Krajowy Rejestr Nowotworów – zintegrowany system rejestracji nowotworów złośliwych w Polsce  pdf_icon  video_icon
12:40 Jacek Rumiński, Maksym Wezdecki, Adam Bujnowski, Jerzy Wtorek Analiza aktywności osób z zastosowaniem czujników ruchu  pdf_icon  video_icon
13:00 Mariusz Kaczmarek, Antoni Z. Nowakowski, Mateusz Moderhak, Piotr Siondalski Bazy danych do rejestracji termograficznych badań medycznych pdf_icon  video_icon
Sesja naukowa II – Bazy techniczne i kulturowe
14:10 Barbara Namysłowska-Wilczyńska, Artur Wilczyński Filtrowanie składowych modeli wariogramów mocy elektrycznej w krajowej sieci 110kV z zastosowaniem techniki krigingu  pdf_icon  video_icon
14:30 Piotr Zubielik, Marek Zajączek Portal Elektrowiz – zarządzanie danymi pomiarowymi pdf_icon  video_icon
14:50 Agnieszka Seidel-Grzesińska, Jakub Ławniczak Narzędzia do współdzielenia danych z zakresu dziedzictwa kulturowego – przegląd  pdf_icon  video_icon
15:10 Cezary Mazurek, Aleksandra Nowak, Maciej Stroiński, Marcin Werla Europeana Cloud: Wykorzystanie technologii chmurowych do współdzielenia on-line baz danych dziedzictwa kulturowego  pdf_icon  video_icon
15:30 Lidia Stępińska-Ustasiak, Katarzyna Zamłyńska, Michał Kalisz Infona jako platforma repozytoryjna dla zasobów nauki i edukacji  pdf_icon video_icon
Sesja naukowa III – Bazy biblioteczne
16:05 Olga Giwer, Mirosława Lewandowska-Tranda, Maria Miller-Jankowska Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej – współudział Biblioteki Głównej PW w tworzeniu repozytorium uczelni  pdf_icon  video_icon
16:25 Lidia Derfert-Wolf, Dorota Buzdygan Baza danych BazTech – integracja i poszerzanie dostępu  pdf_icon  video_icon
16:45 Maciej Dziubecki, Piotr Marcinkowski W kierunku konsolidacji, współpracy i potrzeb użytkownika – jak systemy nowej generacji zmieniają biblioteki  pdf_icon  video_icon
17:05 Andrzej Koziara, Małgorzata Waga Systemy informatyczne i elektroniczne urządzenia technologiczne Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej  pdf_icon  video_icon
17:25 Beata Korzystka, Krzysztof Ober Centralne repozytorium wiedzy Politechniki Poznańskiej – koncepcja, metodologia, organizacja  pdf_icon  video_icon
17:45 Anna Komperda, Barbara Urbańczyk DONA – baza dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej źródłem wiedzy o potencjale naukowym uczelni  pdf_icon  video_icon

 

Wtorek, 9. IX. 2014 r. – Politechnika Gdańska
08:40-09:20 Referat plenarny 3: Juliusz L. Kulikowski „Jakość danych – pojęcia ogólne i sposoby oceny” video_icon
09:20-10:00 Referat plenarny 4: Cezary Mazurek, Maciej Stroiński, Marcin Werla, „Biblioteki cyfrowe impulsem do rozwoju nowych usług e-Infrastruktury – na przykładzie Federacji Bibliotek Cyfrowych”  video_icon
Sesja promocyjna
10:00 Stanisław Rejowski (Action S.A.) Implementacje nowych technologii serwerowych pdf_icon  video_icon
10:20 Krzysztof Góźdź (HP) HP StoreAll – wszystkie dane w jednym miejscu pdf_icon  video_icon
10:40 Krzysztof Małek, Łukasz Sadalski (Wasko + HDS) Jedna platforma dla wszystkich danych  pdf_icon  video_icon
11:00 Marcin Kaczmarski (Intel) Optymalna konfiguracja serwera – zasady doboru komponentów  pdf_icon  video_icon
Sesja naukowa IV – Narzędzia bazodanowe
11:40 Jerzy W. Grzymała-Busse, Łukasz Piątek LEMRG – algorytm generowania pokoleń reguł decyzji dla baz danych z dużą liczbą atrybutów  pdf_icon  video_icon
12:00 Henryk Krawczyk, Jerzy Proficz, Piotr Orzechowski Modele przetwarzania aplikacji na klastrach obliczeniowych  pdf_icon  video_icon
12:20 Sławomir Szydłowski, Jacek Seń, Krzysztof Skibicki, Andrzej Kunicki, Lena Szymanek System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą  pdf_icon  video_icon
12:40 Michał Białoskórski Rozproszone składowanie i przetwarzanie danych – dostępność, bezpieczeństwo, poufność  pdf_icon  video_icon
Sesja naukowa V – Bazy informacyjne I
14:20 Małgorzata Janiak Bazodanowy system informacyjny o ofercie edukacyjnej szkoły wyższej  pdf_icon  video_icon
14:40 Alicja Laskowska, Paweł Kędziora, Marcin Krystek, Bartosz Lewandowski, Cezary Mazurek, Juliusz Pukacki MARKOS – semantyczne repozytorium otwartego oprogramowania  pdf_icon  video_icon
15:00 Andrzej Sobecki Składowanie i dostęp do danych w rozproszonym systemie ochrony własności intelektualnej  pdf_icon  video_icon
Sesja naukowa VI – Bazy informacyjne II
15:40 Barbara Namysłowska-Wilczyńska, Janusz Wynalek Analiza przestrzenna pola przemieszczeń na podstawie monitoringu geodezyjnego  pdf_icon  video_icon
16:00 Cezary Mazurek, Piotr Grzybowski, Marcin Wolski Otwarty Standard Danych Oświatowych  pdf_icon  video_icon
16:20 Joanna Pardus Integracja i udostępnianie danych przestrzennych w procesie tworzenia wizualizacji przyrodniczych  pdf_icon  video_icon
16:40 Mirosław Darecki, Marek Kowalewski, Jerzy Dera, Mirosława Ostrowska, Bogdan Woźniak Dane i produkty zintegrowanego systemu satelitarnej teledetekcji Morza Bałtyckiego – SatBałtyk  pdf_icon  video_icon
17:00 Przemysław Kulesza, Piotr Piotrowski, Michał Wójcik Spójne wyszukiwanie w zbiorze różnorodnych danych geograficznych – metamodel i metoda wyszukiwania  pdf_icon  video_icon

 

Środa, 10. IX. 2014 r. – Instytut Oceanologii w Sopocie
08:40-08:50 Przywitanie w Instytucie Oceanologii PAN: Janusz Pempkowiak – Dyrektor Instytutu  video_icon
08:50-09:30 Referat plenarny 5: Krzysztof Goczyła „Big Data i 5V – nowe wyzwania w świecie danych” pdf_icon  video_icon
Sesja naukowa VII – Bazy przyrodnicze
09:30 Ewa Lewandowska, Joanna Szewczykiewicz Nowe usługi informatyczne systemu bibliotecznego Instytutu Badawczego Leśnictwa  pdf_icon  video_icon
09:50 Marcin Mionskowski, Damian Korzybski Bazy danych Leśnego Centrum Informacji  pdf_icon  video_icon
10:10 Zofia Kasprzak, Olimpia Małecka, Mariusz Polarczyk Rozwój bazy AGRO – poszerzenie zawartości o pełne teksty i elementy dla tworzenia POL-indeksu i PBN  pdf_icon  video_icon
10:30 Dorota Grygoruk, Damian Korzybski, Marcin Mionskowski Hurtownia danych naukowych w Leśnym Centrum Informacji  pdf_icon  video_icon
Sesja naukowa VIII – Bazy geoinformatyczne
11:05 Wojciech Paciura Aplikacje mobilne Centralnej Bazy Danych Geologicznych czyli geologiczne mapy w telefonie, na tablecie  pdf_icon  video_icon
11:20 Włodzimierz Krzymiński Koncepcja wspólnego indeksu danych (CDI) podstawą europejskiego systemu dystrybucji danych oceanograficznych w ramach SeaDataNet i EMODne  pdf_icon  video_icon
11:35 Artur Nowicki, Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Maciej Janecki System automatycznej kontroli modelu 3D CEMBS w wersji operacyjnej z asymilacją danych satelitarnych  pdf_icon  video_icon
11:50 Marcin Wichorowski, Katarzyna Fidler, Marek Zwierz Zarządzanie informacją w systemach planowania przestrzennego w obszarach morskich  pdf_icon  video_icon
12:05 Marek Zwierz Wykorzystanie infrastruktury ZSPDO na przykładzie serwisu hydrometeorologicznego dla Kadry Olimpijskiej Polskiego Związku Żeglarskiego  pdf_icon  video_icon
12:20 Marcin Wichorowski, Sławomir Sagan Zintegrowany System Przetwarzania Danych Oceanograficznych – Centrum Danych Oceanograficznych IO PAN  pdf_icon  video_icon
12:35 Podsumowanie i zamknięcie Konferencji video_icon

 

Celem Konferencji jest kontynuacja rozwoju idei Infrastruktury Informatycznej Nauki w Polsce, w szczególności na drodze poszerzonego dostępu do baz danych i zawartości usług informatycznych. Tym razem uwaga skupiona jest na Inspiracji nowymi możliwościami w zakresie tworzenia zasobów informacyjnych i związanych z nimi usług, Integracji rozproszonych zasobów oraz ich intensywnej Implementacji w Systemach, Aplikacjach i Usługach dla Społeczeństwa Informacyjnego. Jednym z istotniejszych zadań jest wpisanie tych priorytetów w program finansowania nauki, jak i rozwoju społecznego w perspektywie najbliższych lat.

Wiodącą rolą Konferencji jest upowszechnianie informacji i prezentacja aktualnych osiągnięć w tworzeniu i udostępnianiu baz danych dla nauki oraz intensyfikacja współpracy środowiska nauki ze społeczeństwem, w tym z administracją państwową i regionalną, a także działań w zakresie poprawy opieki zdrowotnej, monitoringu środowiska, przeciwdziałania zagrożeniom katastrofami itp.

Konferencja obejmuje zagadnienia dotyczące konstrukcji baz internetowych, rozproszonych i multimedialnych, a także bezpieczeństwa, jak i aspektów narzędziowych oraz magazynów danych i chmur obliczeniowych. Odrębną sesją będzie prezentacja firm, m. in. oferujących narzędzia do tworzenia baz danych i zarządzania – sprzęt oraz oprogramowanie. Przewidziano także organizację forum dotyczącego współpracy nauka – administracja – gospodarka.

Previous article

Muzeum Zalewu Wiślanego