Konferencja Hevelius 2011 – zakończenie konferencji

Heweliusz 2011 logoMiędzynarodowa konferencja naukowa Hevelius 2011 odbyła się w dniach 15 – 18 września 2011 r. w Bibliotece Gdańskiej PAN. Zaprezentowano 21 referatów; ich autorami byli uczeni zagraniczni (20 autorów z Belgii, Holandii, Francji, Łotwy, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii) i polscy (4 autorzy z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie, Instytutu Historii Nauki PAN, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego). W referatach przedstawiono nowe wyniki badań dotyczących dzieła Heweliusza i jego znaczenia dla światowej nauki i kultury. Łączna liczba zagranicznych uczestników konferencji wyniosła 25 osób (w tym 14 zaproszonych przez organizatorów), ze strony polskiej zaś w różnych sesjach wzięło udział od 10 do 30 osób (4 zaproszone wystąpienia).


materiał w języku angielskimJęzyk angielski, czas trwania: 21:09

 

Międzynarodowa konferencja naukowa Hevelius 2011 została zorganizowana przez Polską Akademię Nauk Bibliotekę Gdańską oraz Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN w Warszawie. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a w komitecie honorowym zasiedli: prof. prof. Michał Kleiber, Prezes PAN, Henryk Krawczyk, Rektor Politechniki Gdańskiej, Bernard Lammek, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Stanisław Mossakowski, Polska Akademia Nauk, Janusz Rachoń, Senator RP, Edmund Wittbrodt, Senator RP oraz Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska. W skład komitetu organizacyjnego weszli: Adam Koperkiewicz, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Maria Pelczar, PAN Biblioteka Gdańska, Cezary Windorbski, Fundacja Gdańska i Jarosław Włodarczyk, Instytut Historii Nauki PAN. Zorganizowanie konferencji stało się możliwe dzięki finansowemu wsparciu Miasta Gdańska i Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja spotkała się z dużym odzewem środowisk naukowych na całym świecie – świadczy o tym znacząca liczba nie tylko zaproszonych wykładowców, lecz także samodzielnie zgłoszonych referatów. Tematyka wystąpień pokazała, że Heweliusz jako obiekt badań staje się interesujący dla coraz większej liczby uczonych spoza obszaru historii astronomii (choć i w tej dziedzinie pojawiają wciąż nowe interesujące wyniki), między innymi za sprawą swojej znaczącej roli w kształtowaniu wizualnego języka nauki nowożytnej (dzieła Heweliusza) i ważnego miejsca w epistolarnej kulturze naukowej Europy (kilkutysięczna zachowana korespondencja). Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano palącą konieczność podjęcia naukowej edycji listów Heweliusza (międzynarodowy zespół, który się ukonstytuował, jest obecnie na etapie pozyskiwania środków), pojawił się też postulat utworzenia swego rodzaju towarzystwa naukowego, którego głównym celem byłoby inicjowanie programów badawczych dotyczących życia i dzieła gdańskiego astronoma oraz popularyzowanie tej postaci w różnych krajach.

Konferencja Hevelius 2011 była bodaj najważniejszym naukowym akcentem Roku Heweliusza, już teraz można uznać, że w znaczącym stopniu przyczyniła się do stymulacji badań nad życiem i dziełem Heweliusza w wymiarze międzynarodowym.

Konferencja Hevelius 2011 afisz informacyjny