Konferencja Hevelius 2011 – Sesja 7 – Klaus-Dieter Herbst

Heweliusz 2011 logoTemat: Heweliusz i jego korespondencja z uczonymi w Lipsku i Jenie. 

W zachowanej korespondencji Jana Heweliusza znajdują się również listy, które wymieniał z mieszkańcami uniwersyteckich miast Lipska i Jeny. Z Jeny dwa listy do Heweliusza napisał Erhard Weigel (1625-1699), profesor matematyki. Z Lipskiem łączyła gdańszczanina intensywniejsza więź za sprawą Johanna Abrahama Ihlego (1627-1704), Gottfrieda Kircha (1639-1710) i Christopha Pfautza (1645-1711). Korespondencja Heweliusza z astronomem Kirchem została wydana w 2006 roku; jej głównym tematem były obserwacje astronomiczne. W listach wymienianych z Pfautzem, profesorem matematyki, dominowała sprawa artykułów Heweliusza, publikowanych w nowym czasopiśmie Acta Eruditorum. Co jednak skłoniło Heweliusza do nawiązania korespondencji z Ihlem, naczelnikiem poczty elektora brandenburskiego? Składa się na nią 41 listów pisanych po niemiecku i to omówieniu tego zbioru listów poświęcę przede wszystkim swoje wystąpienie. Korespondencja ta rozpoczęła się w 1670 roku, gdy zmarł wcześniejszy lipski korespondent Heweliusza, Andreas Briimmer (?-1670), o którym niewiele wiemy.


materiał w języku angielskimJęzyk angielski, czas trwania: 23:38

 Klaus-Dieter Herbst (Bremen University):

Hevelius and his Correspondence with Scholars in Leipzig and Jena

Among the surviving correspondence of the astronomer Johannes Hevelius there are letters to correspondents in the university towns of Leipzig and Jena. In Jena it was the professor of mathematics, Erhard Weigel (1625-1699), who wrote two letters to Hevelius. With Leipzig a very intensive connection developed. The correspondents were Johann Abraham Ihle (1627-1704), Gottfried Kirch (1639-1710) and Christoph Pfautz ( 1645-1711 ). The correspondence with the astronomer Kirch, in which the main topics are astronomical observations, was published in 2006. From the letters to Pfautz, a professor of mathematics, we know that the main topics were Hevelius’s papers in the new journal Acta Eruditorum. But what was the motive for the correspondence with Ihle, a postmaster of the Elector of Brandenburg? This correspondence comprises 41 letters in German. In the paper I will speak mainly about the correspondence with Ihle. A systematic analysis has shown that this correspondence was started in 1670 after another correspondent of Hevelius had died. Nothing has been written in the literature about this previous correspondent, Andreas Briimmer (?-1670). But it was with him that Hevelius started his epistolary connection to Leipzig.