104 Kawiarnia Naukowa – 28.09.2017

104 Kawiarnia Naukowa.

prof. dr hab. Małgorzata Latałowa (Uniwersytet Gdański): Naukowe wyprawy w przeszłość umożliwiają ocenę procesów przyrodniczych we właściwej dla nich skali czasu. Przykład – Puszcza Białowieska.

Zapowiedź relacji:

Procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym pozostawiają ślady w postaci szczątków kopalnych różnych grup organizmów, a także związków chemicznych, które zachowują się w osadach jezior i mórz, w torfach i glebach kopalnych, nawarstwieniach i naciekach jaskiniowych, pokrywach lodowych i na stanowiskach archeologicznych. Te naturalne archiwa umożliwiają badania m.in. nad zmianami klimatu, przemianami szaty roślinnej i historią wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze w długich skalach czasu obejmujących dziesiątki, setki, czy też setki tysięcy lat. Badania w takich skalach czasu stwarzają odpowiednią perspektywę dla poznania mechanizmów zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym i dla właściwej oceny procesów obserwowanych współcześnie oraz są podstawą dla modelowania prognostycznego. Przykładem są rezultaty prac nad przeszłością Puszczy Białowieskiej, które pozwalają spojrzeć na występujące tam dzisiaj zaburzenia ekologiczne w kontekście długoterminowej dynamiki zbiorowisk leśnych, zmian klimatu i lokalnej działalności człowieka.

Skrót relacji:

długość materiału: 16:52

Prof. dr hab. Małgorzata Latałowa, absolwentka biologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1972 r. pracuje na Uniwersytecie Gdańskim; doktorat (1981), habilitacja (1992), tytuł profesora (1999); od 1993 r. kieruje zorganizowaną przez siebie Pracownią Paleoekologii i Archeobotaniki w Katedrze Ekologii Roślin, na Wydziale Biologii. W pracy naukowej koncentruje się na badaniach nad przeszłością środowiska przyrodniczego oraz relacji człowiek-środowisko w perspektywie setek i tysięcy lat, łącząc biologię z geologią i archeologią. Szczególnie atrakcyjnym aspektem pracy badawczej jest dla niej interdyscyplinarność problematyki i uczestnictwo w znaczących, międzynarodowych projektach i programach naukowych (m.in. International Geological Correlation Programme 158B – rekonstrukcja historii roślinności, zmian klimatu i wpływu antropogenicznego na terenie Europy w ciągu ostatnich 15 tysięcy lat na podstawie badań osadów jezior i torfowisk; Palaeoclimate and Man; Pollen Monitoring Programme; FOSSILVA (5th PR EU) – badania nad kształtowaniem się zasięgów geograficznych wybranych gatunków drzew w oparciu na danych paleobotanicznych i genetycznych; LANDCLIM – badania nad holoceńskimi zmianami w pokrywie roślinnej Europy i ich potencjalną rolą w zmianach klimatu). Do najważniejszych osiągnięć swojego zespołu w ostatnich latach zalicza (1) wyniki wieloletnich badań archeobotanicznych nad przeszłością przyrodniczą Gdańska oraz paleobotanicznym udokumentowaniem historii użytkowania roślin przez mieszkańców tego miasta, (2) wyniki interdyscyplinarnego projektu dotyczącego historii Puszczy Białowieskiej.

Pełna relacja:

długość materiału: 88:32
______________________________________

Do Kawiarni Naukowej zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca , o godz. 18:00 do Hotelu Rezydent w Sopocie, Plac Konstytucji 3 Maja 3.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.