Winda dla osób niepełnosprawnych Wydziału MFI UG

W ramach rozwoju systemu wsparcia osób niepełnosprawnych Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego został wyposażony w unikatową windę przystosowaną na potrzeby niepełnosprawnych studentów.


długość materiału:   2:51

Winda, to kolejny efekt współpracy Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, oraz Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego. Jej specjalne właściwości pozwalają studentom o bardzo dużym stopniu niepełnosprawności na w pełni samodzielne przemieszczanie się po terenie uczelni.


Pierwsze działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Gdańskim miały charakter inicjatywy personalnej odnoszącej się do udostępniania zasobów bibliotecznych osobom niewidomym i datują się na 1995 rok. Pięć lat później zostaje powołane doradcze ciało JM Rektora UG pod nazwą „Rektorska Komisja ds. Projektu Uniwersytet bez Barier”, a po kolejnych 2 latach na etacie administratora komputerowego systemu brajlowskiego zostaje zatrudniony pierwszy etatowy pracownik UG, niewidomy absolwent kierunku Filologii Angielskiej, mgr Rafał Charłampowicz. W zakres obowiązków związanych z nowo powołanym stanowiskiem pracy weszły następujące usługi: prowadzenie dwujęzycznego (polski, angielski) internetowego systemu informacyjnego o osobach niepełnosprawnych na UG, digitalizacja materiałów dydaktycznych (skanowanie plus OCR), szkolenia osób niewidomych i niedowidzących. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zostało powołane do życia rozporządzeniem JM Rektora UG z dnia 1 lipca 2011 r.
Ze względu na brak stosownych regulacji prawnych do roku 2007 zakupy sprzętu były ograniczone do nielicznych, bardzo skromnych projektów finansowanych z kilku różnych źródeł (PFRON, MEN, KBN, środki własne). Istotny przełom nastąpił w związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego Ministra NiSzW z dn. 2 kwietnia 2007 (Dz.U. Nr 79, poz. 534) określającego sposób naliczania dotacji na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych. Od tego czasu na Uniwersytecie Gdańskim zrealizowano następujące poważniejsze zadania:
1. Wszystkie windy wyposażono w panele przywoławcze z opisem brajlowskim oraz głosową informacją o poziomie zatrzymywania windy i kierunku ruchu.
2. Główne wejścia do budynków wyposażono w aktywizowany bezprzewodowo przez osobę niewidomą system informacji głosowej Step-Hear.
3. Drzwi wejściowe do pomieszczeń dydaktycznych i administracyjnych wyposażono w etykiety brajlowskie naklejone 30 cm nad klamką.
4. Szafki depozytowe i kluczyki do nich wyposażono w identyfikatory brajlowskie
5. Wyposażono czytelnie biblioteczne oraz laboratoria komputerowe w sprzęt i oprogramowanie wspierające osoby niepełnosprawne.
6. Zorganizowano pracownię digitalizacyjną materiałów dydaktycznych połączoną z wypożyczalnią, wyposażoną w sprzęt komputerowy, skanery (w tym robot skanujący o wydajności do 2500 stron/godzinę), drukarki laserowe i brajlowskie, dyktafony, notatniki brajlowskie, telefony komórkowe z kamerami 8 Mpx, OCR oraz wielojęzyczną syntezą mowy, udźwiękowione nawigatory GPS.
7. Zakupiono podnośnik dla wózków inwalidzkich osób udających się na zajęcia rehabilitacyjne prowadzone w ramach Studium WFiS.
8. Zakupiono 2 elektryczne wózki inwalidzkie dla osób dowożonych transportem prywatnym spoza Gdańska.
9. Zakupiono pierwszą windę wyposażoną w zdalny system przywoławczo-sterujący w technologii IR, zintegrowany z funkcjami sterującymi wózka inwalidzkiego.

Więcej informacji na uniwersyteckiej stronie poświęconej osobom niepełnosprawnym: http://bariery.ug.edu.pl

Rozmowa z Dirkiem Möllerem


długość materiału:   4:50